Kraftnät Åland Ab:s affärsidé:
Kraftnät Åland Ab har, som ägare av det åländska stamnätet, systemansvaret för el i landskapet Åland och skall i sin utövning av systemansvaret uppfylla de krav som anges i landskapslagstiftningen på elområdet.


Kraftnät Åland Ab skall:

- utöva systemansvaret kostnadseffektivt.

- erbjuda sina kunder säkra, kostnadseffektiva, miljöanpassade och kundneutrala överföringstjänster i det åländska stamnätet inklusive förbindelserna till andra nät.

- främja konkurrensen på den åländska elmarknaden och erbjuda sina kunder säkra och kundneutrala elmarknadstjänster.

- utveckla det åländska stamnätet och förbindelserna till andra nät enligt kundernas skäliga behov och verka för att trygga den åländska elförsörjningen på stamnätsnivå både under normala förhållanden och vid störningar i stamnätet.

- presentera statistiskt underlag för att öka kunskapen om elprisets uppbyggnad.

 

 

Stamnät

Kraftnät Åland Ab äger, driver, underhåller och utvecklar det Åländska stamnätet för elkraft, vilket omfattar Ålands totalt ca 300 km långa 110 kV- och 45 kV-ledningar med stationer, förbindelserna till Sverige och riket samt IT-system.

Den huvudsakliga inmatningen till Åland sker över 110kV-förbindelseledningen mellan Åland och Sverige. Ledningen är ansluten till det svenska stamnätet via Vattenfall Eldistribution AB´s regionnät på Väddö. 2015 färdigställdes ÅL-link som är en 100MW likströmsförbindelse till Nådendal på Finska fastlandet. Inmatningsmöjligheterna över 45kV-förbindelsen till det finska nätet via Carunas regionnät i Gustafs är begränsade.

Lokala produktionsenheter i form av vindkraft och fossilbränslebaserade kraftverk är även anslutna till stamnätet.

Stamnätet:

-22 elstationer

-62,9 km 110 kV kabel

-161,8 km 80 kV kabel 

-26,4 km 110 kV luftledning

-96,8 km 45 kV kabel

-164,1 km 45 kV luftledning

Totalt: 512 km ledning